från sverige

Därför ska du välja svenskt

Att välja svenskproducerad mat för den goda smaken skull är gott nog. Men det finns många fler anledningar till att välja svenskt. Inte minst har Sverige strikta regler och kontroller i alla led av livsmedelsproduktionen vilket ger oss säkra och trygga livsmedel. Här följer några argument för svenskproducerade råvaror, livsmedel och växter.

God omsorg om djuren

Visst känns det bra att djuren har haft ett bra liv. Sveriges bönder har en lång tradition av god djuromsorg och djurvälfärd som ger friska djur, låg antibiotikaanvändning och säkra livsmedel. Dessutom är den svenska djurskyddslagstiftningen den mest omfattande i världen. Sverige är det enda land som har krav på att mjölkkor ska vara ute och beta under sommaren. Fåren är också ute och betar, grisar har knorr på svansen, värphönor får behålla sin näbb intakt och har tillgång till sittpinne, rede och ströbad, för att nämna några exempel. De betande djuren ger oss också ett öppet landskap. Utan dem får Sverige inga vackra hagar och ängar med biologisk mångfald.

Växtodling med hög kvalitet

När det gäller växtodling har Sverige ett långsiktigt miljöarbete och tuffa miljöregler, som gör att svenska livsmedel håller hög klass. De sädesslagen våra bönder odlar på sina fält är bland de renaste inom EU. Här används modern odlingsteknik för att hålla en hög kvalitetsnivå och de strikta reglerna för växtskyddsmedel gör att det finns minimalt med rester kvar i svenska livsmedel.

Frukt & grönt får mogna länge på plantan

Svensk potatis, morötter och andra rotfrukter behöver inte transporteras så långt, vilket är miljösmart. Det samma gäller grönsaker, frukter och bär som även de mår bra av att inte resa för långt innan de når affären, eftersom de utvecklar både smak och vitaminer bättre när de får mogna länge på plantan. Sverige har dessutom låg och försiktig användning av växtskyddsmedel jämfört med övriga Europa. På grund av vårt nordiska klimat används växthus för exempelvis gurkor och tomater, och här arbetas det för att minska användandet av fossila bränslen till förmån för biobränslen som halm, pellets och biogas.

Sysselsättning och en levande landsbygd

Livsmedelsproduktionen har stor betydelse för sysselsättningen i Sverige. Svenskt jordbruk och svensk livsmedelsindustri finns över hela vårt avlånga land, från söder till norr. Jordbruket sysselsätter cirka 177 000 personer. Livsmedelsindustrin är Sveriges fjärde största industrigren och sysselsätter närmare 56 000 personer. Livsmedelsproduktionen är även viktig för en levande landsbygd. Dels ur ett ekonomiskt perspektiv, men också miljömässigt och socialt. Den bidrar till den biologiska mångfalden, tack vare det öppna betade landskapet som gör att många arter av växter och djur kan leva.

Trygg och säker mat

I Sverige utför både producenter och myndigheter kontroller och uppföljningar av livsmedelsproduktionen. Vi har en mycket hög livsmedelssäkerhet i Sverige. Du ska kunna känna dig trygg att maten är säker när du handlar till din familj.

Det här är några saker vi har ständig koll på i Sverige:

  • Det är förbjudet att använda hormoner i kött i EU. I Sverige har vi sedan lång tid haft förbud och det har aldrig hittats rester av tillsatta hormoner i svenskt kött.
  • Svenska grisar, nötboskap, får och lamm är friska djur. Den svenska djuruppfödningen har EUs lägsta antibiotikaanvändning.
  • Svensk kyckling och svenska ägg är fria från salmonella. Sverige har både obligatoriska och frivilliga salmonellaprogram i förebyggande syfte med noggranna åtgärdsprogram om salmonellafall upptäcks.
  • Sverige använder minst växtskyddsmedel i Europa. Istället arbetar vi långsiktigt och förebyggande för att minimera användandet.
  • Myndigheter kontrollerar djurhållningen. Det kan handla om att se till att nötkreaturen verkligen får gå ute under sommarmånaderna, att grisarna har tillräckligt med utrymme eller att kycklingarna har en färsk ströbädd att gå på.

Kontroller och inspektioner

När det gäller kontroller har Länsstyrelsen djurskyddsinspektörer som kontrollerar djurhållningen på gården. Jordbruksverket kontrollerar odlingar och fodret. Veterinärer gör salmonellakontroller och tar prover på djur för att se att de är friska. De bedriver förebyggande djurhälsovård, och besöker ofta gårdarna liksom produktionsrådgivarna. Dessutom gör länsstyrelsen besök och kommunerna är ute och kontrollerar miljön runt våra gårdar. Frivilliga kontroller görs inom flera olika branscher. Exempelvis har både Svensk Fågel och Svenska Ägg egna djuromsorgsprogram. De företag som hanterar och produkter är även de certifierade enligt gällande kvalitetssystem.

Från Sverige – ett gemensamt initiativ

De svenska livsmedlens mervärden är många, både för oss som äter den och för de som producerar den. Genom Svenskmärkning ABs frivilliga ursprungsmärkning Från Sverige och Kött från Sverige vill Livsmedelsföretagen, Svensk Dagligvaruhandeln och LRF tillsammans stärka hela livsmedelskedjan och utveckla svensk matproduktion. Detta för att säkra svenska råvaror inför framtiden och genom det även bidra till fler arbetstillfälle och öppna landskap.


Mer information

Vad betyder ursprungsmärkningen?

Vilka varor märks?

Läs om svenska råvaror

Mer om svenska livsmedel

Här hittar du nyheter!

Vanliga frågor och svar