från sverige

Upphandla offentliga måltider med Från Sverige som verifikat

Nu är det enklare att upphandla livsmedel som motsvarar svensk lagstiftning. De nya hållbarhetskriterierna finns förpackade i Nationella Kravpaket för nötkött, griskött, lamm- och fårkött samt mjölk och mejeri på Upphandlingsmyndighetens webbplats, och fler kommer inom snar framtid. Med dem är det enklare för den som upphandlar att bidra till den svenska livsmedelsstrategin och de satta målen.
Ursprungsmärkningen Från Sverige, med sina tydliga kriterier, kan användas som verifikat.

Allt fler kommuner strävar efter att öka andelen svenskt i de offentliga måltiderna. Samtidigt finns en målsättning i den nationella livsmedelsstrategin att Sveriges produktion av livsmedel ska öka.

Varje dag serveras cirka 3 miljoner måltider i skola, vård och omsorg. Måltiderna bidrar till god folkhälsa, bra matvanor och hållbar livsmedelskonsumtion. Det finns ett stort intresse i samhället att offentlig sektor, genom upphandling, ska bidra till att främja en god svensk livsmedelsproduktion. Svenska livsmedel håller mycket hög kvalitet och produceras med högre krav på djurskydd och miljöhänsyn än vad EU:s lagstiftning kräver.

Upphandla i linje med svensk lagstiftning

De nya hållbarhetskriterierna hjälper till att upphandla svenska mervärden, och vid offentlig upphandling i linje med svensk lagstiftning kan ursprungsmärkningen Från Sverige, med sina tydliga kriterier, användas som verifikat.

Du som är leverantör och upphandlare kan läsa mer nedan och kan även ladda ned eller beställa foldern” Konsten att upphandla svenska mervärden” som är framtagen av LRF och Svenskmärkning.


Från Sverige-märkningen verifierar svenskt ursprung

Ursprungsmärkningen Från Sverige, Kött från Sverige och Mjölk från Sverige visar att produkterna är svenskproducerade enligt märkningens tydliga kriterier. Märkningen visar att produktionen har skett i enlighet med svensk lagstiftning och hållbarhetskriterierna, och att de unika svenska mervärdena som har upphandlats efterlevs. Det kan exempelvis vara våra strikta krav på god djuromsorg och restriktiv användning av antibiotika. På så vis kan Från Sverige-märkningen användas för att verifiera upphandlarens krav.

Från Sverige-märkningen verifikat vid offentlig upphandling

Genom att i upphandlingen efterfråga de unika svenska mervärdena kan andelen mat med svenskt ursprung öka i de offentliga måltiderna. Ursprungsmärkningen finns på alla typer av livsmedel: Mejerivaror, kött, charkuterier, fisk, grönsaker, frukt, ägg, müsli, bröd, kyckling, mjöl, gryn, bröd, senap, färdigrätter och en mängd andra produkter.

Läs mer om Från Sverige visar vägen till svenskproducerad mat & dryck och Regler och avtal för Från Sverige-märkningen 


Till dig som är leverantör eller producent

Många vill veta hur man ska göra för att skapa menyer med hållbara livsmedel och som bidrar till den svenska livsmedelsstrategin. Information om till exempel ursprung och djuromsorg från dig som är livsmedelsleverantör är värdefull för att möta upphandlarens behov och efterfrågan.

Intresset för livsmedelsprodukters spårbarhet och råvarornas ursprung ökar i hela samhället (Demoskop, jan 2021). En hållbar upphandling omfattar inte bara miljöpåverkan och öppna landskap utan även socioekonomiska aspekter som ett levande näringsliv i en levande landsbygd. En tidig dialog mellan upphandlare och leverantörer skapar rätt förutsättningar för att uppnå målet med upphandlingen.

Information om råvarans ursprung

Information om råvarornas ursprung ger upphandlaren viktig information om vilka regelverk som tillämpats i primärproduktionen. Genom att ange tydligt ursprung så skickar du som leverantör vidare viktig information till upphandlaren – som i sin tur kan kommunicera det vidare till måltidsverksamheten och måltidsgästerna.


Så upphandlar du svenska mervärden

De nya Kravpaketen på Upphandlingsmyndighetens webb hjälper dig att upphandla hållbart, enligt den nationella livsmedelsstrategin.

Upphandlingslagarna är en typ av förfarandelagstiftning. Det innebär att reglerna anger hur de upphandlande organisationernas inköp ska gå till, men de reglerar inte vad som ska köpas in. Reglerna bygger på olika EU-direktiv och är till stor del likadana inom hela EU.I Sverige följer vi även nationella regler gällande exempelvis djurskydd och djuromsorg.

Den svenska nationella livsmedelsstrategin säger att upphandling av livsmedel ska styra mot och motsvara samhällets ambitioner och lagar inom djurskydd och miljö.

Ett sätt för upphandlare att arbeta mot detta mål är att ställa krav i sin upphandling av livsmedel. De nya Kravpaketen på Upphandlingsmyndighetens webb hjälper dig att upphandla hållbart, enligt den nationella livsmedelsstrategin.

Kravpaketen stöd i upphandlingen

De nya hållbarhetskriterierna för nötkött, griskött, lamm- och fårkött samt mjölk och mejeri kallas Kravpaket Nationell Livsmedelsstrategi. De finns som tillval på Upphandlingsmyndighetens webbplats.

Kravpaketen kommer framöver också att finnas för fler områden, exempelvis frukt och grönt. Upphandlare som vill jobba mot målen och samhällets ambitioner inom exempelvis djurskydd och miljö får bra stöd i de nya uppdaterade kriterierna i Kravpaketen. De innehåller bland annat krav på djurskydd, antibiotika och miljö. Djurskydd är en viktig hållbarhetsaspekt för många som upphandlar livsmedel till offentliga kök. Hållbarhetskriterierna gör det möjligt att ställa krav som omfattas av svensk lagstiftning.

De nya hållbarhetskriterierna för nötkött, griskött, lamm- och fårkött samt mjölk och mejeri hittar du i respektive Kravpaket Nationell Livsmedelsstrategi på Upphandlingsmyndighetens webbplats: upphandlingsmyndigheten.se.


Hållbarhet och svenska mervärden

Genom att ta hänsyn till hållbarhetskriterierna vid upphandling av olika produkter kan du bidra till att göra skillnad vad gäller påverkan på klimatet, utsläpp av miljö- och hälsofarliga ämnen, biologisk mångfald, djurhälsa och djurvälfärd.

Produktionen av kött, mjölk och andra animaliska livsmedel skiljer sig mycket åt mellan olika länder, exempelvis beroende på typ av djurslag, produktionssystem och djurhållning. Vilken miljö- och klimatpåverkan olika produkter har skiljer sig därför också åt. Genom att upphandla svenska mervärden bidrar du till flera viktiga samhälleliga mål.

Snabba fakta om svenska mervärden

Svenska bönder arbetar kontinuerligt med att öka resurseffektiviteten, vilket minskar miljö- och klimatpåverkan från produktionen.

 • Utsläppen av växthusgaser från svensk nöt- och lammproduktion är 60% lägre än det globala genomsnittet *. Produktionen av svenskt griskött har 50% lägre klimatutsläpp jämfört med det globala genomsnittet.
 • Sverige har länge arbetat med förbättrat djur- och smittskydd och förebyggande djurhälsoarbete. Dessutom har Sverige en av världens mest omfattande djurskyddslagstiftningar.
 • Sverige är det land inom EU vars animalieproduktion använder minst antibiotika.
 • Livsmedelsproduktion i Sverige bidrar till öppna landskap och till att nå de svenska miljökvalitetsmålen som en giftfri miljö, ett rikt växt- och djurliv, ett rikt odlingslandskap och begränsad klimatpåverkan.
 • Betesmarken är Sveriges egen ”regnskog” med ungefär lika många arter per kvadratmeter som en regnskog. Igenväxning är det största hotet mot biologisk mångfald i Sverige, därför behövs betesdjuren**.
 • Vall (det vill säga odling av gräs och klöver) är bra för jordhälsan. 40% av vallen blir foder på svenska mjölkgårdar. Vallen bidrar till målen om giftfri miljö och begränsad klimatpåverkan.
 • Livsmedelsproduktionen har stor betydelse för en levande landsbygd, den bidrar till arbetstillfällen och skatteintäkter.
 • Svenskt jordbruk står för endast 3% av den totala vattenanvändningen i Sverige. En minskning med 30% sedan 1990. Genom sund djurhållning, förebyggande djurhälsovård och aktiv sjukdomsbekämpning har Sverige ett gott läge med friska djur.

Genom sund djurhållning, förebyggande djurhälsovård och aktiv sjukdomsbekämpning har Sverige ett gott läge med friska djur. Läs mer på lrf.se


Livsmedelsverket — rapport Fakta om offentliga måltider

Hösten 2018 gjorde Livsmedelsverket en nationell enkätundersökning som riktade sig till alla Sveriges kommuner med kommunalt driven verksamhet inom offentliga måltider, framförallt inom förskola, skola och äldreomsorgen. Sammanlagt svarade 263 av Sveriges 290 kommuner på åtminstone någon av frågorna i kartläggningen. Det motsvarar en svarsfrekvens på 91 procent.

 • 38 procent av kommunerna angav att av det obearbetade nötkött som köps in är över 90 procent svenskt.
 • 35 procent uppgav att de inte vet.
 • 36 procent uppgav att de inte ville svara.

Livsmedelsverket kommenterar i rapporten att krav i linje med svensk lagstiftning kan bidra till minskad miljö- och klimatpåverkan, samt att det finns ett behov av bättre uppföljning gällande de offentliga måltiderna.


Mer information

Har du frågor om ursprungsmärkningen Från Sverige och offentlig mat kontakta Ulrika Norvell, kvalitetsansvarig på Svenskmärkning 

Företag som ursprungsmärker – hela listan

Så fungerar märkningen för restauranger

Till Från Sveriges Företagssidor

Läs mer om Från Sverige visar vägen till svenskproducerad mat & dryck och Regler och avtal för Från Sverige-märkningen 

Mer om hållbarhetskriterierna på Upphandlingsmyndighetens hemsida. 

LRF — de nya hållbarhetskriterierna för nötkött och griskött, lamm och mjölk. 

** LRF Mjölk, Svenskt Kött.

*** Biologisk mångfald och ett levande landskap — svensktkott.se

/ 2021

Konsten att upphandla svenska mervärden

Broschyren om Upphandlingsmyndighetens nya hållbarhetskriterier riktar sig till dig som upphandlar och till leverantörer och producenter. Ladda ned eller beställ broschyren här


 


 


 


 


 


 


 


 

 


 


  

Ursprungsmärkningen Från Sverige fungerar som verifikat

Märkningen Från Sverige, Kött från Sverige och Mjölk från Sverige visar på ett enkelt sätt att produkterna är svenskproducerade enligt ursprungsmärkningens tydliga kriterier. Märkningen visar att produktionen har skett enligt svensk lagstiftning och att de unika svenska mervärdena som har upphandlats därmed efterlevs. Märkningen verifierar på så vis kommunernas krav och underlättar arbetet med att öka andelen svenskt i de offentliga måltiderna. 


 


 


 


Konsten att upphandla svenska mervärden

Upphandlingsmyndighetens nya hållbarhetskriterier.

Broschyren vänder sig till dig som upphandlar mat till offentlig verksamhet som vill upphandla svenska mervärden och till leverantörer och producenter som vill få en större förståelse för offentlig upphandling. Ladda ned pdf eller beställ broschyren här