från sverige

”Märkningen Från Sverige betyder att produkten är odlad, född och uppfödd, förädlad, förpackad och kontrollerad i Sverige. I varor med flera ingredienser är kött, mjölk, ägg, fågel, skaldjur och fisk alltid utan undantag Från Sverige.” 

Frågor & svar

Här hittar du svar på vanliga frågor som du som företagare och märkesanvändare kan undra över kring märket Från Sverige, Kött från Sverige och Mjölk från Sverige. Du hittar bland annat information om regler och kriterier, certifiering, licenser och kontrollavgift. Om du inte hittar svaret på just din fråga är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig.


 

Kriterierna

1. Varför en frivillig ursprungsmärkning?

Den frivilliga ursprungsmärkningen är ett svar på konsumentens efterfrågan på att enkelt kunna se ursprunget på livsmedel och växter. Många tycker det är viktigt att råvaran är svensk och att maten produceras i Sverige. Märkningen Från Sverige är en tydlig ursprungsmärkning som gör det enklare att välja livsmedel och växter med svenskt ursprung. När allt fler medvetet kan välja svenskt bidrar det till en ökad produktion av livsmedel i Sverige och en levande landsbygd.

2. Vilka kriterier gäller för att få märka?

  • Alla djur är födda, uppfödda och slaktade i Sverige
  • Odling har skett i Sverige
  • All förädling och packning har gjorts i Sverige
  • Kött, mjölk, ägg, fågel, fisk och skaldjur är alltid utan undantag 100% svenskt, även i en produkt med flera ingredienser, som en korv eller fruktyoghurt.
  • För produkter som består av fler än en ingrediens gäller speciella regler, minst 75% är svenskt. Müsli, leverpastej, korv, fruktyoghurt eller en bulle med kanel är några exempel.

Läs mer om ursprungsmärkningen

3. Vilken information om ursprung behöver man ge till konsument?

Trovärdighet och transparens är några av de viktigaste faktorerna för långsiktig framgång för den frivilliga ursprungsmärkningen Från Sverige.
I sammansatta produkter ska minst 75% vara svenskt medan upp till 25% av de vegetabiliska ingredienserna kan ha annat ursprung. Hög trovärdighet förutsätter att konsumenterna enkelt kan få information om de ingående ingrediensernas ursprung. Därför finns det krav på att de svenska ingredienserna ska anges på förpackningen samt att ursprung även framgår för de ingredienser som är av betydelse för konsumentens köp.

Några exempel
Exempel på ingredienser som är av betydelse för konsumentens köp är ingredienser som ingår i beteckningen eller framhävs på förpackningen genom ord, bild. Definition finns i informationsförordningen artikel 22 (EU) 1169/2011 som du hittar på Livsmedelsverkets hemsida.

Exempel Jordgubbsfil: Det ska framgå på förpackningen att mjölken är svensk. Om jordgubbarna inte är från Sverige ska detta framgå på förpackningen.

Exempel Leverpastej med gurka: Det ska framgå att lever och grädde är svenskt. Om gurkan inte är från Sverige ska det framgå på förpackningen.

4. Hur ska ursprunget anges?

Ursprungsinformationen ska stå väl synlig på förpackningarna. Varje företag avgör hur de vill informera om ursprunget inom ramen för gällande lagstiftning. Informationen kan exempelvis ges i anslutning till ingrediensförteckningen eller i beskrivande text någonstans på förpackningen. Informationen får ges på förpackningens framsida eller baksida. I Vägledningen finns några exempel på hur det kan se ut för olika typer av livsmedel.
Ursprung på ingredienser som är av betydelse för konsumentens val och som inte är från Sverige får anges som specifika länder eller mer generellt exempelvis EU, icke-EU-land eller import.

Exempel Müsli: Ingredienser: Havregryn, rågflingor, russin 7%, rostade kornflingor (korn, salt), solrosfrö 5 %, salt. Produkten består av 87% svenska spannmål. Russin och solrosfrön är importerade och tillsätts för att ge extra smak och sötma.

Exempel Lökkorv: Ingredienser: Griskött* 40%, fett från gris*, nötkött* 15%, nöthjärta*, lök** 9%, socker*, koksalt, blodprotein från gris*, vitpeppar, mjölkprotein*, antioxidationsmedel E300, konserveringsmedel E250. *Ursprung: Sverige. **Ursprung: EU

5. Var hittar vi informationsförordningen artikel 22 (EU) 1169/2011?

Informationsförordningen (EU) 1169/2011 och livsmedelsverkets vägledning finns på Livsmedelsverkets hemsida.

6. Vilka företag kan ansöka om att få använda märkningen?

Företag som vill använda märket ansöker hos Svenskmärkning AB om att få bli märkesanvändare. När avtal är skrivet förbinder sig företaget att följa Regelverket Från Sverige. Det är varumärkesägaren som ska ansöka om att få använda märkningen. Vid ansökan anges vilka anläggningar som tillverkar produkterna.
Tillverkning, packning och märkning ska göras på anläggningar i Sverige. Alla led i förädlingskedjan ska vara tredjepartscertifierade enligt ett kvalitetssystem som omfattar spårbarhet och livsmedelssäkerhet, lägst IP livsmedel. Andra exempel på certifieringar är ISO 22000, BRC Food, FSSC 22000 eller Svensk Butiksstandard. För potatis- och rotfruktspackerier är R.I.P ett alternativ. Innan du ansöker och Regler och avtal

7. Kan en produkt märkt med Från Sverige, Kött från Sverige eller Mjölk från Sverige innehålla svenska råvaror men tillverkas utanför Sverige?

Nej. Produkten ska vara tillverkad och packad i Sverige för att få märkas med märkningen.

8. Vilka krav ställs på produkterna?

Märkningen kan användas på de flesta typer av produkter som klarar kriterierna enligt Regelhandboken. Innan produkterna får märkas ska de registreras och godkännas för märkning.

9. Vilka krav ställs på råvarorna?

De råvaror som används i Från Sverige-märkta produkter ska ha svenskt ursprung och nå upp till de branschkrav som anges i Kapitel 5 i Regelhandboken. Kraven baseras på branschstandard och sträcker sig i vissa fall utöver lagstiftning. Företaget behöver ta in verifikat från underleverantörer för att säkerställa att kraven uppfylls, det kallar vi för leverantörsförsäkran.

10. När används vilket ursprungsmärke?

Märket Från Sverige används på alla typer av råvaror, livsmedel och växter som uppfyller kriterierna, sammansatta produkter, färdigrätter och fågel.
Märket Kött från Sverige används på helt och bearbetat kött samt charkuterier av nöt, gris, lamm, får get, häst, ren och vilda däggdjur som uppfyller kriterierna.
Märket Mjölk från Sverige rekommenderas på mejerivaror, men även Från Sverige kan användas där.
Märket kan även användas vi export. Kontakta oss om du vill veta mer om märket From Sweden.
Märkena Från Sverige, Kött från Sverige och Mjölk från Sverige grundar sig i samma kriterier.

11. Ska ni godkänna att förpackningarna är korrekt märkta?

Nej, det är Märkesanvändarens ansvar att säkra att produkterna är korrekt märkta enligt informationsförordningen och inte vilseleder konsumenterna, samt att de grafiska riktlinjerna för Märket följs. Om ni vill stämma av med oss ser vi gärna på dem.  Kommunicera och inspirera

12. Vad innebär minst 75% svenskt?

Strävan är att alla råvaror ska vara svenska och gränsen är minst 75% svenskt. Kött-, ägg-, fågel-, fisk-, skaldjurs- och mjölkråvara ska alltid vara 100% svensk.
En gräns på 75% innebär att övervägande del av innehållet är svenskt men att utrymme också ges att inkludera produkter som inte enbart kan bestå av svenska ingredienser. Exempel på det är müsli som innehåller russin eller fruktyoghurt som består av 90% svensk mjölk och 10% importerad frukt. Erfarenheter från Finland som haft en frivillig ursprungsmärkning i 20 år visar att 75% är en rimlig gräns. Exempel på sammansatta varor

13. Men hur kan man då som konsument veta om produkten även innehåller importerade råvaror?

För sammansatta produkter är det viktigt att konsumenten får information om vilka ingredienser som är svenska. Detta ska anges på förpackningen.
Informationsförordningen ska följas och det är viktigt att tänka på att presentationen för konsument är tydlig och inte vilseledande. Se EG 1169/2011, Livsmedelsverkets vägledning till informationsförordningen och Li:s märkningshandbok för mer information. (3.5.4)

14. Vi har upptäckt en felmärkning som gör att regelverket inte följs, vad gör vi?

Kontakta Svenskmärkning AB utan dröjsmål och åtgärda avvikelsen. Fyll även i en avvikelserapport (Bilaga 2) och skicka den till Svenskmärkning AB för bedömning av eventuella ytterligare åtgärder.

15. Vi vill exportera våra produkter, kan märket användas utanför Sverige?

Märket From Sweden kan användas för export inom EU. Kontakta gärna oss så berättar vi mer.


 

Ansökan

16. Hur ansöker mitt företag om att få använda märkningen?

Du ansöker hos Svenskmärkning AB. All information om hur du ansöker, märket och kriterierna finns på hemsidan frånsverige.se. Börja med att läsa igenom Regelhandboken. Ansökan görs via hemsidan genom att ni registrerar er företagsinformation, bifogar en kopia på ert kvalitetscertifikat och registrerar de produkter ni vill märka. Läs mer på Innan du ansöker och sidorna innan du ansöker om Från Sverige, Kött från Sverige respektive Mjölk från Sverige.

17. Hur snabbt behandlas ansökan?

När ansökan skickats in via webben, och ett underskrivet avtal kommit in till Svenskmärkning, behandlar vi ansökan omgående. Du kan räkna med att få återkoppling på ansökan inom 3-5 arbetsdagar. När ansökan och produkterna är godkända får du tillgång till märket och den grafiska manualen. Mer om ansökningsprocessen


 

Avtal och avgifter

18. Vad kostar det att använda märkningen Från Sverige?

Svenskmärkning har två avgifter för märkningen:
Kontrollavgift: Märkesanvändare betalar årligen en fast kontrollavgift på 3000 kr. Vid anslutning efter 30 juni debiteras halva kontrollavgiften.
Licensavgift: För Märkesanvändare med en total omsättning över 25 miljoner kronor utgår en rörlig licensavgift. Licensavgiften utgör från den 1 juli 2018 0,07% av värdet av nettoförsäljningen av märkta produkter från varumärkesägaren till nästa led.


 

Revision

19. Hur kontrolleras märkningen?

Företag i förädlingskedjan ska vara tredjepartscertifierade enligt ett kvalitetssystem som omfattar spårbarhet och livsmedelssäkerhet, lägst IP livsmedel. Andra exempel på certifieringar är ISO 22000, BRC Food, FSSC 22000 eller Svensk Butiksstandard. För potatis- och rotfruktspackerier är R.I.P ett alternativ. SvAB utför också stickprovsrevision hos märkesanvändare och legoproducenter. Syftet med revisionen är att verifiera att märkta produkter lever upp till Regelverket Från Sverige. Revisionen utförs av fristående certifieringsorgan på uppdrag av Svenskmärkning AB. Certifieringsorganen kontaktar företag som ska få en stickprovsrevision.
Märkesanvändare och legoproducenter ska också årligen genomföra en internrevision. Märkesanvändaren ska säkra upp att eventuella legoproducenterna känner till och följer Regelverket Från Sverige samt att de utför en årlig egenkontroll.

20. Vad kostar kontrollen?

Stickprovskontrollerna finansieras gemensamt med hjälp av den årliga kontrollavgiften på 3000 kronor de anslutna företag betalar. De företag som får stickprovskontroll behöver alltså inte betala extra för detta. Kostnader som tillkommer till följd av uppföljning av avvikelser som ej korrigeras inom utsatt tid tillkommer företaget.

Läs mer om revision 


 

Ursprungsmärkning på restaurang

21. Kan en restaurang använda ursprungsmärkningen?

Allt fler konsumenter efterfrågar svenskt ursprung när de går på restaurang. Därför finns märket även för restauranger som på ett enkelt sätt vill visa upp svenskt ursprung för sina gäster. Restauranger som vill använda märket Kött från Sverige ska skriva avtal med Svenskmärkning och skicka in en ansökan om att bli märkesanvändare. Information om hur man gör för att ansöka finns här.

Restaurangen ska vara certifierad enligt ett kvalitetssystem som omfattar spårbarhet och livsmedelssäkerhet, exempelvis IP livsmedel och restaurangverksamhet. Certifiering innebär att restaurangen har rutiner och följer upp sina system regelbundet för god kontroll över spårbarhet och de produkter de köper in och serverar. Mer information om IP livsmedel och restaurangverksamhet och hur man certifierar sig finns på Sigill kvalitetssystem.

Om du har fler frågor om märkning på restaurang  – kontaktuppgifter


 

Ursprungsmärkning för växter

22. Vad gäller för märkning av blommor och växter?

Prydnadsväxter ska odlas i Sverige från blomsterlök, frö/stickling och svampmycel. Den huvudsakliga odlingstiden eller tillväxten ska ske i Sverige. Perenner ska ha minst en växtsäsong eller tillräcklig tid i svensk odling för att förädla produkten ett storleks- eller kvalitetsteg.
Häck och landskapsväxter, prydnads- och bärbuskar, rosor, barrväxter, klängväxter, fruktträd, solitärbuskar, träd och färdig häck ska ha odlats minst två växtsäsonger i Sverige.
För att få märka med Från Sverige ska produkten komma från odlingar som är certifierade enligt ett tredjepartsystem, exempelvis IP Sigill prydnadsväxter & plantskola.


Ursprungsmärkning för hund- och kattmat

23. Vad gäller för märkning av hund- och kattmat?

Hund- och kattmat märks med Från Sverige. Reglerna är detsamma som för livsmedel vilket innebär att minst 75% ska vara svenskt i en sammansatt vara och kött, mjölk, ägg, fågel, fisk och skaldjur ska vara helt och hållet svenskt. Produkten ska produceras och packas i Sverige av ett företag som har en kvalitetscertifiering, lägst IP livsmedel.


Kommunikation

24. Får vi använda märket i våra kanaler?

Produkter som är godkända för märkning får användas i kommunikation och marknadsföring. Använd gärna märket i samband med produkten i butiksmaterial, annonser, banners, på hemsidan, sociala medier, film, reklamblad och andra tryckta och digitala medier. Mer information om hur märket kan användas får du i Guide – så använder du märket i butik, direktreklam och print på sidan Kommunicera och inspirera.

25. Ska vi lägga in artikelinformation i Validoo och andra system?

Ja, det rekommenderas. Om märkningen är angiven i produktbladet på Validoo, Dabas eller det interna eller externa system ni använder, är det enkelt att se vilka produkter som är godkända för ursprungsmärkningen. Om informationen inte är angiven, rekommenderar vi dig att tala med den som är ansvarig för att lägga in produktuppgifter.
Med informationen inlagd i systemet underlättas jobbet med att använda och lyfta märket på rätt sätt i kommunikationen och göra ursprungsmärkningen tydlig för konsumenten. Det gäller all kommunikation i butik, print, näthandel, appar och andra kanaler. Läs mer i Guide – så använder du märket i butik, direktreklam och print

26. Finns det färdiga original för priskyltar, annonser och annat marknadsmaterial?

Visst finns det färdiga original. På sidan Kommunicera och inspirera kan du läsa mer och ladda ned en översikt över färdigt material som finns att ladda ned från portalen. Alla godkända märkesanvändare har inloggning till portalen. Här är översikt över Kommunikationsmaterial

27. Hur får jag tag på original på märkena och grafisk guide?

Märket och den grafiska guiden finns att ladda ned i portalen på frånsverige.se. Alla godkända märkesanvändare har inloggning dit och kan ladda ned märken, original och annat digitalt material. Hör med er kontaktperson, så får du hjälp. Läs mer på Kommunicera och inspirera.
Du kan även kontakta Lotta Hovhammar, kommunikationsansvarig, 0709-95 78 82 eller mejl [email protected]

28. Hur gör jag om jag har frågor om kommunikation?

Du hittar mer information om kommunikation på sidan Kommunicera och inspirera. Välkommen att kontakta Lotta Hovhammar, kommunikationsansvarig, om du har frågor eller tankar om information, kommunikation, marknadsföring eller om du vill att vi tittar på hur märket ska se ut på en förpackning. Telefon 0709-95 78 82, mejl [email protected]


Uppdaterad 2020 02 26